Warunki gwarancji

 

 1. SolarLED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sprzedający) udziela Nabywcy gwarancji na lampy solarne na okres 12 miesięcy lub 24 miesięcy, w zależności od modelu, licząc od daty sprzedaży towaru, eksploatowanego na terenie Polski, na podstawie poniższych warunków. Okres gwarancji jest umieszczony w specyfikacji lampy na stronie internetowej sklepu. Niniejsze warunki gwarancji stanowią integralną część umowy, chyba, że strony umówiły się inaczej.
 2. Gwarancją objęte są istotne wady produkcyjne części elektronicznych lub całego urządzenia uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w towarze, tj. wady ukryte powstałe wskutek wad produkcyjnych lub ukrytych wad materiałowych elementów elektronicznych. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia towarów, jak również zużycia spowodowanego wykorzystywaniem ich w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Gwarancji nie podlegają także uszkodzenia wynikające z negatywnego oddziaływania czynników zewnętrznych, powstałe w wyniku zdarzeń losowych lub innych czynników niezależnych od producenta (np. temperatury poniżej -20 stopni, gradobicie itp.).
 3. Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych są w szczególności właściwy sposób przechowywania i prawidłowy montaż urządzeń oraz prawidłowa, zgodna z instrukcją obsługi eksploatacja.
 4. Uprawnienia gwarancyjne wyłączone są w szczególności, gdy dokonano ingerencji w urządzenie (system),w tym jego przeróbki, samowolnej naprawy, zastosowano lub użytkowano niezgodnie z jego przeznaczeniem, zainstalowano urządzenia lub komponenty innego producenta. Gwarancji nie podlegają również uszkodzenia powstałe na skutek oddziaływania czynników zewnętrznych, mechanicznych, termicznych, chemicznych, nieprawidłowej instalacji, eksploatacji oraz naturalnego zużycia, w szczególności materiałów eksploatacyjnych takich jak pakiety akumulatorów, źródła światła, itp.
 5. Nabywca pod rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych zobowiązany jest złożyć reklamację w formie elektronicznej na adres biuro@solarled.pl w terminie 7 dni od daty wykrycia wady, a po złożeniu mailowo reklamacji dostarczyć reklamowany towar na adres Sprzedającego w oryginalnym opakowaniu. Zgłoszenie musi zawierać szczegółowy opis stwierdzonej usterki, oraz posiadać załączony dowód nabycia reklamowanego towaru (dokument sprzedaży).
 6. Rozpatrzenie zgłoszenia nie zawierające informacji określonych w pkt. 5 zostaje automatycznie wstrzymane do czasu uzupełnienia danych niezbędnych do jego rozpatrzenia.
 7. Jeżeli w procesie rozpatrywania reklamacji konieczne będzie uzyskanie dodatkowych informacji związanych z usterką bądź sposobem eksploatacji towaru, Nabywca zobowiązany jest dostarczyć wszelkich niezbędnych danych i informacji. Gwarancja podlega rozpatrzeniu w terminie 21 dni roboczych od dnia dostarczenia towaru do siedziby Sprzedającego, z tym jednakże zastrzeżeniem, iż gdyby zgłoszona reklamacja wymagała szczegółowych badań technicznych lub uzyskania dodatkowych informacji, czas niezbędny do przeprowadzenia badań technicznych lub uzyskania dodatkowych informacji automatycznie wydłuża okres rozpatrywania reklamacji. Przy rozpatrywaniu reklamacji ich zasadność ocenia się z uwzględnieniem obowiązujących norm technicznych.
 8. W ramach gwarancji Sprzedający może dokonać wg własnej decyzji nieodpłatnej naprawy, lub wymiany na wolne od wad, wszystkich elementów podlegających gwarancji, które zostaną uznane i potwierdzone przez Sprzedającego, jako wadliwe. Sprzedający może również zwrócić Nabywcy zapłaconą kwotę, jeśli naprawa lub wymiana jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona. Termin wykonania zobowiązania gwarancyjnego wynosi 14 dni od daty uznania reklamacji, i może zostać wydłużony w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Sprzedającego. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas niezbędny do przeprowadzenia naprawy gwarancyjnej.
 9. Nabywca ponosi koszty wysyłki związane z gwarancją do siedziby Sprzedawcy a koszt wysyłki zwrotnej do klienta ponosi Sprzedawca.
 10. Sprzedający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z wymianą uszkodzonych towarów.
 11. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki związane z niesprawnością reklamowanych towarów.

12 . W przypadku bezzasadnej reklamacji wszelkie koszty poniesione w związku z jej rozpatrzeniem ponosi Nabywca. W szczególności Nabywca zobowiązany jest pokryć stosownie do sposobu realizacji reklamacji koszty transportu.

 1. Sprzedający jednoznacznie wyłącza swoją odpowiedzialność za jakiekolwiek straty, szkody lub wydatki, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z zastosowania produktu lub jego wady, włączając w to szkody bezpośrednie, pośrednie i odpowiedzialność warunkową jakiejkolwiek natury, ograniczając swoją odpowiedzialność wyłącznie do towaru. Zobowiązania Sprzedającego, które wynikają z niniejszej gwarancji ograniczają się wyłącznie do kosztów urządzeń i części , które łącznie nie przekraczają ceny samego towaru.
 2. Postępowanie reklamacyjne kończy sporządzenie protokołu serwisowego.
 3. W przypadku zlecenia napraw odpłatnych w tym napraw pogwarancyjnych koszty naprawy serwisowej będą ustalane każdorazowo indywidualnie

 

Produkt posiada deklarację zgodności CE.

Sprzedawca: SolarLED Sp. z o.o., ul. Rynek 3 / 1, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, Polska NIP6762498450, solarled.pl. biuro@solarled.pl, tel. 519729900

 

Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie 14 dni od daty dostarczenia produktu do serwisu. W wyjątkowych przypadkach, gdy zachodzi konieczność sprowadzenia nietypowych części lub gdy naprawa narzędzia wymaga ekspertyzy rzeczoznawcy, termin naprawy może ulec wydłużeniu. Gwarancja obowiązuje tylko i wyłącznie na terenie Polski. 

W przypadku naprawy gwarancyjnej serwis odeśle naprawione urządzenie bezpłatnie. W przypadku uszkodzenia nie podlegającego gwarancji serwis przedstawi kosztorys naprawy, który obejmuje również koszty transportu w obie strony. 

Dodatkowe informacje:

Lampy nie należy montować w cieniu lub między dwoma budynkami, które są wyższe od lampy, gdyż może to doprowadzić do niewystarczającej absorpcji światła słonecznego.

Należy wziąć pod uwagę mniejszą intensywność oświetlenia z lamp solarnych w porze zimowej, z powodu krótkiego dnia, opadów śniegu. Mniejsza intensywność świecenia jest spowodowana zmniejszeniem produkcja energii elektrycznej wynikającej z kilku bardzo pochmurnych dni następujących po sobie. Dodatkowo pokrywa śnieżna zasłaniająca panel solarny śniegiem może spowodować brak ładowania a co za tym idzie, brak prądu i w takiej sytuacji lampa nie zaświeci się. W porze zimowej zaleca się ustawienie oszczędnego programu lampy.

do góry
{nocache:6cac20f43d31f64b99a0ba0a1e6d1443#0}
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl