Regulamin

 

Właścicielem Sklepu Internetowego (zwanego dalej "Sklepem") i sprzedawcą artykułów w nim oferowanych jest SolarLED Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Rynek 3/1, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, prowadząca działalność pod firmą  wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem REGON 363280107, numer NIP 6762498450, numer KRS 0000593273, o numerze rachunku bankowego 60 1140 2004 0000 3902 7895 5613 (mBank) zwany dalej Sprzedającym lub Sklepem.

Sklep działa w Internecie pod adresem www.solarled.pl 

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i wykonywania wszystkich umów sprzedaży zawieranych ze Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu Internetowego zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego są one częścią umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana postanowień niniejszego Regulaminu nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie www.solarled.pl
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje również Klientów, którzy dokonali zamówień za pomocą poczty elektronicznej.
 4. Regulamin został stworzony na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami). W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ww. ustawy oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

§ 2
Zamówienia

 1. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wybrany towar, zaś przedsiębiorca zobowiązuje się do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Zakupu produktu można dokonać, rejestrując się na stronie sklepu internetowego solarled.pl poprzez podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia (adres e-mail oraz hasło). Zakupu można dokonać także bez konieczności rejestracji oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając pisemne zamówienie na adres biuro@solarled.pl
 3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich danych adresowych, kontaktowych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:
  • przedmiotu zamówienia,
  • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  • wybranej metody płatności,
  • wybranego sposobu dostawy,
  • przewidywanego czasu dostawy.
 5. Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz pełnych danych osobowych w innym wypadku zamówienie może nie zostać zrealizowane ze względu na niemożność dostarczenia towaru.
 6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku Zamawiam z obowiązkiem zapłaty.
 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 8. Formularze nieprawidłowo wypełnione nie stanowią zamówienia i nie będą realizowane. W szczególności za formularze nieprawidłowo wypełnione będą uznane formularze nie zawierające numeru telefonu kontaktowego lub adresu poczty elektronicznej Klienta, umożliwiającego potwierdzenie przez Sklep otrzymanego zamówienia. Sklep nie informuje Klienta o odrzuceniu formularza zamówienia, w razie gdy Klient nie podał danych kontaktowych umożliwiających kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących treści złożonego przez Klienta i otrzymanego przez Sklep formularza zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji zamówienia do czasu wyjaśnienia tych wątpliwości. O wstrzymaniu realizacji zamówienia Sklep niezwłocznie powiadomi Klienta.

§ 3
Artykuły dostępne w Sklepie

 1. Zamówienie może dotyczyć tylko artykułów wymienionych w aktualnym katalogu dostępnym na stronach internetowych Sklepu. Składając zamówienie Klient dokładnie określa rodzaj, nazwę i cenę katalogową artykułu oraz podaje jego numer katalogowy – czyni to poprzez dodanie towaru do koszyka (akceptując w ten sposób wskazane powyżej dane). Klient jest zobowiązany do wskazania ilości sztuk zakupywanego towaru, w innym wypadku domyślnie zostanie uznane, że zamawia 1 sztukę.
 2. Informacje dotyczące artykułów dostępnych w Sklepie nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Ofertę stanowi natomiast prawidłowe zamówienie Klienta skierowane do Sklepu.
 3. Ceny artykułów dostępnych w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen określonych w katalogu oraz prawo wycofania niektórych produktów ze sprzedaży bez podania przyczyn. W przypadku zmiany ceny po złożeniu zamówienia, Sklep poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji najpóźniej w chwili potwierdzenia zamówienia. W przypadku braku akceptacji przez Klienta nowej ceny zamówienie uważane jest za anulowane.

§ 4
Formy płatności

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
 • Przelew na konto bankowe (zamówienie złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej)
 • Płatność za pobraniem 
 • Przelewy24
 1. Sklep wystawia faktury VAT

§ 5
Dostawa

 1. Zamówione artykuły zostaną dostarczone do Klienta wedle jego wyboru za pośrednictwem firmy kurierskiej. Dane na przesyłce zawierać będą imię i nazwisko lub nazwę oraz adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 2. Czas realizacji zamówienia jest wskazany podczas zamówienia towaru przez Klienta i stanowi czas, w jakim obsługa Sklepu przygotuje zamówione artykuły i wyda przesyłkę firmie kurierskiej, celem dostarczenia do Klienta. Firma kurierska realizuje dostawę do 3 dni roboczych. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie przesyłki, wynikające z podania błędnych danych adresowych Klienta lub innych przyczyn przez Klienta zawinionych. W przypadku zmiany terminu dostawy towaru Klient zostanie niezwłocznie o tym poinformowany.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu.
 4. W przypadku większych zamówień, Sklep zastrzega sobie możliwość realizacji zamówienia w osobnych partiach. O powyższym klient zostanie niezwłocznie poinformowany, jednocześnie zostanie mu przedstawione wyliczenie kosztów związanych z transportem w osobnych partiach – który to transport może być w takim wypadku droższy. Po przekazaniu ww. informacji klient będzie miał prawo zrezygnować ze złożonego zamówienia bądź wyrazić zgodę na zaproponowane warunki.
 5. Koszty przesyłki ponoszone są przez Klienta według aktualnych cenników firmy kurierskiej i zależą m. in. od wymiarów, ciężaru przesyłki, jej wartości itp.

§ 6
Odbiór przesyłki

 1. Jeżeli klient zauważy uszkodzenie przesyłki po wyjściu kuriera należy zgłosić to sprzedawcy w terminie do 2 dni. W przypadku, gdy paczka posiada widoczne, zewnętrzne ślady uszkodzenia, wówczas klient ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki oraz proszony jest także zgłosić ten fakt sprzedawcy.
 2. Postanowienia pkt 1 nie wpływają na uprawnienia klienta względem sprzedawcy, a służą jedynie ułatwieniu dochodzenia ewentualnych roszczeń sprzedawcy od firmy kurierskiej.

§ 7
Odpowiedzialność za wady towaru

 1. Reklamacje dotyczące uszkodzenia opakowania przesyłki lub uszkodzeń mechanicznych asortymentu objętego zamówieniem powstałych podczas transportu w pierwszej kolejności powinny być zgłaszane pracownikowi firmy kurierskiej a następnie pisemnie sprzedawcy w terminie do 2 dni.
 2. Wybrane artykuły dostępne w Sklepie posiadają gwarancję udzieloną przez podmiot udzielający gwarancji (Gwaranta) na warunkach przez niego określonych. Szczegółowe warunki gwarancji są wskazane na stronie internetowej solarled.pl.
 3. W przypadku reklamacji (na podstawie gwarancji) należy skontaktować się bezpośrednio z serwisem wskazanym w dokumencie gwarancji. Zasady związane z postępowaniem reklamacyjnym w takim wypadku będzie określał dokument gwarancji.

§ 8
Rękojmia

 1. Klient realizuje swe uprawnienia wynikające z rękojmi poprzez:
 • naprawienie towaru
 • wymianę na towar wolny od wad
 • obniżenie ceny zakupionego towaru
 • odstąpienie od umowy w przypadku, gdy wada jest istotna
 1. Sprzedawca może nie wyrazić zgody na zaproponowany przez kupującego sposób realizacji uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli wybór takowy:
 • jest niemożliwy do spełnienia przez sprzedawcę
 • wymagałby nadmiernych kosztów w porównaniu z wyborem zaproponowanym przez sprzedawcę.
 1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: SolarLED Sp. z o.o. Rynek 3/1, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, tel. kontaktowy 519 729 900. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 21 dni, a gdyby to nie było możliwe, Klient zostanie poinformowany kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 2. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta, oraz innych urządzeń peryferyjnych komputera Klienta służących do zapoznania się z ofertą Sklepu, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.
 3. Reklamacji nie podlegają: uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania i konserwacji towaru, uszkodzenia wynikłe z zużywania się towaru, towary używane niezgodnie z ich przeznaczeniem. 

§ 9
Zwrot zamówienia – prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.
 2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od zawartej umowy, należy złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy i wysłać podpisane oświadczenie do SolarLED Sp. z o.o. Rynek 3/1, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, przed upływem w/w terminu.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, numer rachunku bankowego na jaki powinny zostać zwrócone klientowi pieniądze oraz zwracany towar należy sporządzić według wzoru podanego na stronie internetowej i wysłać na adres: SolarLED Sp. z o.o.
  Rynek 3/1 , 47-200 Kędzierzyn-Koźle bądź na adres e-mailowy biuro@solarled.pl
 4. Klient ponosi koszty wysyłki związane z odstąpieniem od umowy
 5. Pieniądze zwrócone zostaną klientowi na wskazany przez niego rachunek bankowy, którego numer powinien dołączyć do przesyłanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Zwracany towar należy odesłać niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni od daty przesłania sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. Klient zobowiązany jest o odesłanie towaru w oryginalnym opakowaniu wraz z kompletną jego zawartością oraz kopię dowodu zakupu.
 8. Zwracany towar musi być w stanie niezmienionym, tj. musi posiadać oryginalne etykiety oraz nie może nosić żadnych śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zakres sprawdzenia.

§ 10
Postanowienia końcowe

 1. Klient zaznaczając specjalny check-box wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia, a także przekazanie swojego adresu e-mail firmom zewnętrznym oraz na przetwarzanie przez Sprzedającego oraz firmy zewnętrzne swoich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety oceny procesu składania zamówienia, ankiety oceny realizacji zamówienia oraz ankiety oceny produktu.
 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 827).
 3. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowany będzie przepis prawa najbardziej zbliżony w zakresie celu, któremu ma służyć do postanowienia uznanego za nieważne i całego niniejszego Regulaminu.
 4. Wszelkie opinie i pytania dotyczące pracy Sklepu oraz oferowanych artykułów należy kierować na adres poczty elektronicznej biuro@solarled.pl lub telefonicznie pod numery telefonu 519729900. Tam też Klient może uzyskać fachowe informacje na temat oferowanych przez Sklep artykułów.
do góry
{nocache:b3a9c40628a94047b83877b20ce8bd85#0}
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl